Witamy na stronie Stowarzyszenia
tu jesteś: O firmie > O nas > Statut

Statut Stowarzyszenia „PoKREWna Kropla”

Statut Stowarzyszenia
„PoKREWna Kropla”

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie „PoKREWna Kropla”  zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.

§2

 Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§3

 Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§4

Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§5

Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Wrocław.

§6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§7

 1. Stowarzyszenie może używać odznak, znaków graficznych i pieczęci na zasadach

     określonych w przepisach szczególnych.

 1. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej „PoKREWna Kropla”.

 

§8

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

 

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§9

Celami Stowarzyszenia są:

Propagowanie w społeczeństwie idei Honorowego Krwiodawstwa, dawstwa szpiku i narządów, udział w zapewnieniu samowystarczalności Polski w zakresie zaopatrzenia w składniki krwi, poszerzenie rejestru kandydatów na dawców szpiku i narządów, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Dolnego Śląska, współpraca z innymi stowarzyszeniami o podobnym charakterze w kraju i za granicą, współpraca ze stowarzyszeniami honorowych dawców krwi, szpiku i narządów w Polsce i za granicą.

§ 10

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe w szczególności poprzez:

a)      organizowanie akcji poboru krwi we współpracy z Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz ich oddziałami terenowymi

b)      organizowanie prelekcji, pogadanek i innych działań propagujących honorowe dawstwo krwi, szpiku i narządów

c)      organizowanie szkoleń aktywistów, wolontariuszy i organizatorów Honorowego Krwiodawstwa mających na celu szeroką popularyzację przepisów i zasad obowiązujących w krwiodawstwie i krwiolecznictwie

d)      współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, organizacjami społecznymi, środkami masowego przekazu oraz z osobistościami życia publicznego

e)      prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej, badawczej i wydawniczej, służącej realizacji celów statutowych

f)       organizowanie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy

g)      działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia

h)      promocję w społeczeństwie zdrowego stylu życia

i)        promocję i organizację wolontariatu

j)        działalność charytatywną

k)      integrację środowisk honorowych dawców krwi, szpiku i narządów

l)        gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia

m)   reprezentowanie swoich członków i honorowych krwiodawców  wobec władz oraz   organów administracji państwowej i samorządowej

n)      gromadzenie  darów rzeczowych dla wspierania działalności na  rzecz dawców i dawstwa krwi, szpiku i narządów

 

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a)      członków zwykłych

b)      członków wspierających

c)      członków honorowych

 

§12

 1. Członkiem zwykłym może być osoba fizyczna.

 

 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.

 

 1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w realizację celów Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla Stowarzyszenia.

 

 1. Członków zwykłych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.

 

 1. Nadanie godności członka honorowego następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków.

 

§13

 1. Członek zwykły  ma prawo do:

 

a)      czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia

b)      zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia

c)      korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem postanowień § 24

 

 1. Członek zwykły jest zobowiązany do:

 

a)      aktywnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

b)      przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

c)      regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

 

 

§14

 1. Członkowie wspierający i honorowi mają prawa określone w § 12 ust.1 pkt. 2-3.

 

 1. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

 

 1. Członek honorowy jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

 

§15

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 

a)      dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie zarządowi

b)      śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego

c)      skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu z powodu nie usprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres co najmniej 6 miesięcy, lub postępowania niezgodnego z celami i zasadami Stowarzyszenia

d)      pozbawienia członkostwa honorowego uchwałą Walnego Zebrania Członków

 

 1. Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić członka o skreśleniu, podając przyczyny skreślenia i wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 1 miesiąca od daty doręczenia zawiadomienia.

 

 1. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 2.

 

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

§16

1. Władzami Stowarzyszenia są:

     a) Walne Zebranie Członków

     b) Zarząd

     c) Komisja Rewizyjna

 1. Kadencja wszystkich władz trwa 4 lata i kończy się wyborem władz nowej kadencji.

 

 1. Wybór odbywa się w głosowaniu jawnym.        

 

 1. Wszystkie uchwały władz podejmowane są zwykłą większością głosów i są ważne, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa członków władz.

 

 1. Członek Zarządu i Komisji Rewizyjnej może być odwołany z pełnionej funkcji przez Walne Zebranie Członków w przypadku postępowania niezgodnego z celami i zasadami stowarzyszenia lub nierealizowania obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji. Od decyzji Walnego Zebrania odwołanie nie przysługuje.

 

§17

1. Najwyższą władzę Stowarzyszenia stanowi Walne Zebranie Członków.

 

2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne zwoływane przez 

    Zarząd.

 

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje:

 

a)      Zarząd z własnej inicjatywy

b)      1/3 członków zwyczajnych na pisemny wniosek, podając sprawy, które mają być   przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków

 

4. Zarząd jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku lub żądania.

5. Informacja o zwołaniu Zwyczajnego lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków powinna dotrzeć do członków Stowarzyszenia nie później niż 14 dni przed terminem zebrania.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane, przy czym posiada prawo do zmiany wcześniej ustalonego porządku obrad.

 

§18

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

a)      uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia

b)      uchwalanie statutu i jego zmian

c)      wybór i odwołanie Prezesa oraz członków Zarządu

d)      wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej

e)      rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia

f)       ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od

tych składek

g)      rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu dotyczących skreślenia i wykluczenia członków

h)      nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego

i)        podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzania majątkiem stowarzyszenia

j)        podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia

k)      powoływanie Komisji do załatwienia określonych spraw

l)        zatwierdzanie sprawozdania finansowego

m)   udzielanie absolutorium dla prezesa i członków zarządu                                              

 

§19

 1. Zarząd składa się z 5 osób, w tym:  prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i członka zarządu. W razie równiej ilości głosów decyduje głos prezesa.

 

 1. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu. W przypadku ustąpienia członka władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji,  władzom tym przysługuje prawo uzupełniania składu w drodze kooptacji do wysokości 2/5  liczebności składu pochodzącego z wyboru.

 

 1. Zarząd   do  prowadzenia   spraw   Stowarzyszenia   może   tworzyć   biuro   i   zatrudniać   

pracowników. Biuro funkcjonuje według regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd   Stowarzyszenia.

 1. Do kompetencji Zarządu należy:

 

      a) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich

      b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu

      c) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia

      d) zwoływanie Walnego Zebrania Członków

      e) powoływanie zespołów opiniodawczo-doradczych

      f) uchwalanie budżetu

 

5. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, reprezentowania stowarzyszenia 

    na zewnątrz, zaciągania zobowiązań majątkowych uprawnieni są dwaj członkowie   

    zarządu działający łącznie przy czym jednym z nich musi być Prezes lub  Wiceprezes.

 

§20

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 5 osób wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków, którzy spośród siebie wyłonią przewodniczącego.

 

 1. Komisja Rewizyjna jest organem powołanym do sprawowania wewnętrznej kontroli nad  działalnością Stowarzyszenia, przy czym członkowie Komisji Rewizyjnej:

 

       a) nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w stosunku

           pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej

 

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 

       a) kontrola pracy Stowarzyszenia, a zwłaszcza sytuacji finansowej, jej zgodności ze

           statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków, przeprowadzona przynajmniej raz 

           w  roku

       b) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków i zgłaszanie wniosków o 

           udzielenie absolutorium nowo wybranemu Zarządowi

       c) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków

 

 

ROZDZIAŁ V

 

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 

§21

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze i inne prawa majątkowe.

§22

Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są w szczególności:


        a) składki członkowskie
        b) dotacje, darowizny, spadki i zapisy
        c) dywidendy należne Stowarzyszeniu z tytułu uczestnictwa w spółkach kapitałowych
        d) dochody z majątku Stowarzyszenia
        e) środki pozyskane z odpłatnej działalności pożytku publicznego

 

§23

W ramach obowiązujących przepisów prawa Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z tym, że cały dochód z tej działalności jest przeznaczony na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

 

§24

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala, zgodnie z obowiązującymi przepisami, Zarząd Stowarzyszenia.

 

 

§25

Zabrania się:

a)      udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków władz lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi"

b)      przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach

c)      wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia

d)      zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego władz lub pracownicy oraz ich osoby bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe

 

 

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§26

 1. Zmianę statutu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia uchwala Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

 1. Zmiana statutu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków.

 

 1. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

 

 1. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

 1. Zarząd stowarzyszenia ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić sąd rejestrowy o zmianie statutu.

 

 

 1. Nadzór nad działalnością stowarzyszenia należy do starosty właściwego ze względu na siedzibę Stowarzyszenia.

 

 §26

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. prawo o stowarzyszeniach ze zmianami.