Witamy na stronie Stowarzyszenia
tu jesteś: O firmie > Krwiodawcy > Przywileje dawcy krwi

Przywileje dawcy krwi

Przywileje Honorowego Dawcy Krwi

Tytuł„Honorowy Dawca Krwi”otrzymuje osoba, która oddała bezpłatnie krew i została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi.
Honorowemu Dawcy Krwi i Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi przysługuje:

Bez kolejki do lekarza 
Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi przysługują uprawnienia do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.
http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=4&artnr=1036&czartnr=5

Pobierz: Zakres dodatkowych uprawnień >>>

 

Tytuł„Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”nadawany jest przez Polski Czerwony Krzyż

 

Aby otrzymać tytuł „ZASŁUŻONEGO HONOROWEGO DAWCY KRWI” należy załączony wniosek i złożyć go w PCK >>>

 

Tytuł„ Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu” jest nadawana w uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia  działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa. Tytuł nadawany jest przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej  Tytuł przysługuje osobie, która oddała co najmniej20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.

 

 

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z ROZPORZADZENIEM w sprawie równoważonej ilości innych składników krwi, których oddanie umożliwia dawcy krwi otrzymanie tytułów i odznak honorowych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie równoważonej ilości innych składników krwi, których oddanie umożliwia dawcy krwi otrzymanie

tytułów i odznak honorowych Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2001 r. Nr 126,

poz. 1382 oraz z 2003 r. Nr 223, poz. 2215) zarządza się´, co następuje: 
§ 1. 
Równoważnymi ilościami składników krwi odpowiadającymi 
jednemu litrowi oddanej krwi uprawniającymi do tytułu i odznaki honorowej „Zasłużony

Honorowy Dawca Krwi” oraz umożliwiającymi otrzymanie odznaki „Honorowy Dawca Krwi — Zasłużony dla Zdrowia Narodu” są:

1) 3 litry osocza;

2) 2 donacje krwinek płytkowych, pobranych przy użyciu separatora komórkowego;

3) 0,5 donacji krwinek białych, pobranych przy użyciu separatora komórkowego;

4) 2 jednostki krwinek czerwonych, pobranych przy użyciu separatora komórkowego.

Pobierz rozporządzenie >>>

 

 

Honorowy dawca krwi może wartość przekazanej w roku podatkowym darowizny na cele krwiodawstwa odliczyć:

  • od przychodu, podlegającego opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym, wykazywanego w zeznaniu PIT-28 (składanym do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym
  • od dochodu, podlegającego opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, wykazywanego w zeznaniu PIT-36 albo PIT-37

    Jednocześnie do zeznania podatnik dołącza formularz PIT/O, w którym wykazuje kwotę przekazanej darowizny, kwotę odliczenia w ramach darowizny krwi oraz dane obdarowanego

    http://www.finanse.mf.gov.pl/pl/broszury-podatkowe

 

Osobie, która posiada tytuł  „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” i przedstawi legitymację, przysługuje bezpłatne (do wysokości limitu finansowania) zaopatrzenie w:

  • leki, które Zasłużony Honorowy Dawca Krwi  może stosować w związku z oddawaniem krwi lub w związku z oddawaniem szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek albo narządów, - na podstawie recepty wystawionej przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego lub lekarza dentystę, felczera, z którymi Fundusz zawarł umowę upoważniającą do wystawiania recept refundowanych

Osobyuprawnione obowiązane są do okazania lekarzowi lub felczerowi wystawiającemu receptę dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienie  a osoba realizująca receptę jest obowiązana do odnotowania na rewersie recepty numeru i rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia.

http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q491&ms=383&ml=pl&mi=383&mx=0&mt=&my=596&ma=010934

 

http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/zal_zdp_02072008.pdf

 
Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów we Wrocławiu 
Rada Miejska Wrocławia podjęła w dniu 16 czerwca 2011r. UCHWAŁĘ nr X / 207 / 11 w sprawie zmiany uchwały nr VIII/275/99 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 kwietnia 1999r  
  http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=VIII/275/99    w sprawie uprawnień do bezpłatnych przejazdów dla:

a) mężczyzn, którzy oddali 18 litrów krwi lub odp. tej objętości ilość innych jej składników

b) kobiety, które oddały 15 litrów krwi lub odp. tej objętości ilość innych jej składników€


http://www.wroclaw.pl/uprawnienia_do_ulg.dhtml

Od dnia 16 stycznia 2012 rokuZasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt. 4 załącznika do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 kwietnia 1999 roku w sprawie zasad odpłatności za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2002 r. Nr 8, poz. 232, z późn. zm.) będą mogli legitymować się w środkach miejskiej komunikacji zbiorowej legitymacją Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi,który to dokument, w myśl postanowień § 3 ust. 3 ww. uchwały jest dokumentem potwierdzającym posiadane przez nich uprawnienia do bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej /źródło: http://www.wroclaw.pl/

 

 

 

Skrót do podstaw prawnych:

Podstawy prawne z późn. zmianami: (Dz.U.97.106.681) ustawa z dnia 22.08.1997 r. o publicznej służbie krwi;  (Dz.U.97.2.14) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w
sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego;(Dz.U.2004.261.2602) rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wartości kalorycznej posiłku; (Dz.U.2004.263.2625) rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych;(Dz.U.1991.80.350)ustawa o podatku dochodowym od osób
fizycznych. z dnia 26 lipca 1991 i (Dz.U.2010.226.1478); (Dz.U.2004.210.2135) ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; (Dz.U.2010.23.119) rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków i (Dz.U.2011.122.696); (Dz.U.2006.180.1324) i (Dz.U.2005.65.573) rozporządzenia Ministra Zdrowia  w sprawie określenie wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznak

 

Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów w Oleśnicy

Zarządzeniem Nr 244/VI/2011 z dnia 12.12.2011r.   http://krwiodawcy.org/ulga/olesnica.pdf   w sprawie ustanowienia odpłatności  za przejazdy środkami  miejskiej komunikacji zbiorowej w Mieście Oleśnicy, Burmistrz Miasta Oleśnicy wprowadził bezpłatne przejazdy ( na podstawie legitymacji Honorowego Dawcy Krwi) na wszystkich liniach miejskiej komunikacji zbiorowej dla:

a) kobiet, które oddały 5 litrów krwi lub odp. tej objętości ilość innych jej składników

b) mężczyzn, którzy oddali 6 litrów krwi lub odp. tej objętości ilość innych jej składników  

 

 Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów w Jelczu-Laskowicach

Uchwałą Rady Miejskiej nr XXIV.164.2012, z dnia 25.05.2012r., w sprawie określenia opłat za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice, Burmistrz Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice wprowadził bezpłatne przejazdy (na podstawie legitymacji "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" i dowodu tożsamości) na wszystkich liniach liniach miejskiej komunikacji zbiorowej dla:
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.jelcz-laskowice.pl%2Fnowa%2Ffile.php%3Fid%3D1019%26save%26&ei=DTACUe6SDqj64QTr8oDYBg&usg=AFQjCNFPOpvi9e_hrhQE73KnmNi9gaIahg&sig2=m4POY9GVgoD4E-gFSiAnWQ&bvm=bv.41524429,d.Yms&cad=rja

a) kobiet, które oddały 5 litrów krwi lub odp. tej objętości ilość innych jej składników

b) mężczyzn, którzy oddali  6 litrów krwi lub odp. tej objętości ilość innych jej składników

 

Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów w Legnicy

Uchwałą nr XXII/216/12Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 czerwca 2012 r.w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Legnicy, ustala się , że do bezpłatnych przejazdów mają prawo honorowi dawcy krwi:

 

a) kobiety, które oddały 20 litrów krwi lub odp. tej objętości ilość innych jej składników

b) mężczyźn, którzy oddali  25 litrów krwi lub odp. tej objętości ilość innych jej składników

Na podstawie imiennego zaświadczenia wydanego przez Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, zawierającego adnotację o oddaniu wraz z ważnym dokumentem tożsamości.
http://www.portal.legnica.eu/dokumenty/dokument/dok/1952.html

 

Uprawnienia do korzystania z przejazdów ulgowych w Lubinie

UCHWAŁA NR VIII/62/11RADY MIEJSKIEJ W LUBINIEz dnia 10 maja 2011 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich w Lubinie oraz określenia sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i wysokości opłaty manipulacyjnej w gminnym regularnym przewozie osób w Lubinie ustala się , że do bezpłatnych przejazdów mają prawo honorowi dawcy krwi:

a) kobiety, które oddały 20 litrów krwi lub odp. tej objętości ilość innych jej składników

b) mężczyźn, którzy oddali  25 litrów krwi lub odp. tej objętości ilość innych jej składników

Na podstawie imiennego zaświadczenia wydanego przez Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, zawierającego adnotację o oddaniu wraz z ważnym dokumentem tożsamości.

http://www.pks.lubin.pl/cms/doc/uchwalaradymiejskiejwlubinie.pdf

 

Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów w Głogowie

 

UCHWAŁA NR XI/50/11 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/303/2009 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 czerwca 2009 r.w sprawie ustalenia taryfy opłat przewozu osób i bagażu, uprawnień do przejazdów ulgowych i bezpłatnych oraz wysokości opłat dodatkowych w miejskiej komunikacji zbiorowej realizowanej przez KomunikacjęMiejską Sp. z o.o. w Głogowie w granicach administracyjnych miasta Głogów ustala się , że do bezpłatnych przejazdów mają prawo honorowi dawcy krwi:

a) kobiety, które oddały 15 litrów krwi lub odp. tej objętości ilość innych jej składników

b) mężczyźn, którzy oddali  25 litrów krwi lub odp. tej objętości ilość innych jej składników

Na podstawie imiennego zaświadczenia wydanego przez Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, zawierającego adnotację o oddaniu wraz z ważnym dokumentem tożsamości.

http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2011/139/2291/Akt.pdf

 

Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów w Oławie

 

UCHWAŁA NR XII/100/11 RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE z dnia 22 września 2011 r. w sprawie odpłatności za przewóz osób środkami komunikacji miejskiej na terenie miasta Oława.
Rada Miejska w Oławie uchwala, co następuje:

Do korzystania z przejazdów bezpłatnych uprawnione są następujące osoby posiadające odpowiednie dokumenty:
Zasłużeni honorowi dawcy krwi – na podstawie okazanej legitymacji „ZASŁUŻONY HONOROWY DAWCA KRWI” wraz z dokumentem tożsamości,

 

a) kobiety, które oddały 15 litrów krwi lub odp. tej objętości ilość innych jej składników

b) mężczyźn, którzy oddali  18 litrów krwi lub odp. tej objętości ilość innych jej składników

http://bip.um.olawa.pl/file.php?attachment=6775